NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Marblecore

Η εταιρεία ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με τη σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα Marblecore -Εκτίμηση όγκου και ποιότητας αποθεμάτων κοιτάσματος μαρμάρου από δεδομένα προσανατολισμένων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων. Μία σημαντική πρόκληση, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα, είναι η κατάστρωση και επαλήθευση μιας μεθοδολογίας υπολογισμού των εμπορεύσιμων ορθογωνισμένων όγκων μαρμάρου και της οικονομικής αξίας αυτών από δεδομένα προσανατολισμένων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων σε προκαθορισμένο κάναβο της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 – Δράση: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών).

 

Λατομείο «Mistral» θέση Κασίγκα, Κ. Νευροκόπι

 

Αντικείμενο

Η απόφαση για την εξόρυξη ή όχι ενός κοιτάσματος μαρμάρου εξαρτάται από παράγοντες όπως η ζήτηση και η τιμή πώλησης των όγκων, τα συνολικά αποθέματα και , τη σχέση αποκάλυψης που ορίζεται ως ο λόγος του όγκου των στείρων προς τον όγκο των εμπορεύσιμων μαρμάρων, η θέση του λατομείου και τέλος από περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια τους μεταλλευτικούς κανονισμούς και τη σχετική μεταλλευτική, περιβαλλοντική νομοθεσία.

   Τα αποθέματα μαρμάρου, υπολογίζονται βάσει της κατανομής των ορθογωνισμένων όγκων συγκεκριμένου χρώματος/ποιότητας και από την ύπαρξη σε μικρό ή μεγάλο βαθμό δομικών ή αισθητικών «ατελειών» που μπορούν να μειώσουν την τελική τιμή πώλησης. Η Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα η ζώνη κοιτασμάτων μαρμάρου Δράμας-Καβάλας-Θάσου παράγει και εξάγει ογκομάρμαρα αλλά και σημαντικά αρχιτεκτονήματα από μάρμαρα σε παγκόσμιο επίπεδο συνολικής αξίας 1% του ΑΕΠ της Χώρας σε ετήσια βάση. Οι προβλέψεις για το μέλλον είναι θετικές όχι μόνο στη διατήρηση αυτού του οικονομικού επιπέδου αλλά και καλύτερου.

   Μία σημαντική πρόκληση, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα, είναι η κατάστρωση και επαλήθευση μιας μεθοδολογίας υπολογισμού των εμπορεύσιμων ορθογωνισμένων όγκων μαρμάρου και της οικονομικής αξίας αυτών από δεδομένα προσανατολισμένων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων σε προκαθορισμένο κάναβο της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων. Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλη υπαίθρια μέθοδο εκμετάλλευσης με βαθμίδες κατάλληλων διαστάσεων (πλάτοςxύψος), συγκεκριμένη κατεύθυνση προχώρησης και συγκεκριμένο τρόπο απόσπασης των πάνελ μαρμάρου από τις βαθμίδες, το κοιτασματολογικό μοντέλο που δίνει και τα γεωλογικά αποθέματα και προκύπτει από τις γεωτρήσεις μετατρέπεται σε μοντέλο μεταλλευτικών αποθεμάτων. Αν αντιμετωπισθεί κατάλληλα αυτό το πρόβλημα τότε όχι μόνο θα γίνει δυνατός ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της εκμετάλλευσης αλλά επιπροσθέτως θα μειωθεί σημαντικά ο όγκος των παραγομένων στείρων μαρμάρου μέσω της ορθολογικότερης εκμετάλλευσης και της ορθής απόφασης για νέα ή τη συνέχιση ήδη υπάρχουσας εκμετάλλευσης.

Μία άλλη σημαντική πρόκληση, είναι μέσω κατάλληλου προγραμματισμού της εξόρυξης να επιτευχθεί σταθερό ύψος παραγωγής ογκομαρμάρων προδιαγεγραμμένης ποιότητας σύμφωνα με τη ζήτηση σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Το τελευταίο σχετίζεται άμεσα πέραν του βαθμού μηχανοποίησης και της ικανότητας του προσωπικού, με την μέγιστη ακρίβεια πρόβλεψης του μεγέθους, του σχήματος και της ποιότητας των εξορυσσόμενων ογκομαρμάρων.

Μεθοδολογία

Η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία σήμερα για την εκτίμηση της ποιότητας ενός κοιτάσματος είναι η διάτρηση αυτού με πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις (Σχ. 1), η μέτρηση των ασυνεχειών και του χρώματος των πυρήνων, η κατασκευή γεωστατιστικού ογκομετρικού μοντέλου που απαρτίζεται από διακεκριμένα ορθογωνικά πρισματικά στοιχεία διαστάσεων από 50-100 m3 ή περισσότερο έκαστον, γεωστατιστικό μοντέλο παρεμβολής χρώματος και πυκνότητας ασυνεχειών σε κάθε ένα διακριτό στοιχείο εκμετάλλευσης με βάση κατάλληλα βαριογράμματα (Σχ. 2) και σχεδιασμός των ορίων της εκμετάλλευσης και υπολογισμός των αποθεμάτων (Σχ. 3).

  Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία οι ασυνέχειες δεν υποδιαιρούνται σε οικογένειες ανάλογα με τον προσανατολισμό τους (με τη βοήθεια στερεογραφικής προβολής γίνεται η ταξινόμηση σε οικογένειες ασυνεχειών σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του (Σχ. 4) οπότε προκαλείται σε πολλές περιπτώσεις μεγάλο σφάλμα εκτίμησης των αποθεμάτων. Αυτό γίνεται γιατί ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε οικογένειας ασυνεχειών στην συνολική συχνότητα ρωγμών που παρατηρείται σε δεδομένο μήκος πυρήνα γεώτρησης αλλάζει και η αποληψιμότητα υγειών ογκομαρμάρων. Αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα με τη βοήθεια (α) προσανατολισμένων γεωτρήσεων ήτοι με τη βοήθεια συστήματος μέτρησης του προσανατολισμού στο χώρο κάθε ασυνέχειας που θα αποτέμνει τους πυρήνες μαρμάρου παράλληλα με τη μέτρηση της παρουσίας της και (β) με τη βοήθεια υπολογιστικού γεωμετρικού-πιθανοκρατικού μοντέλου πρόβλεψης της κατανομής όγκων μαρμάρου που δημιουργούνται από τις αλληλοτεμνόμενες ασυνέχειες.

Καταρχάς, ξεκινάμε με τη πρόβλεψη της κατανομής των εμβαδών των πρισμάτων από δύο αλληλοτεμνόμενες οικογένειες ασυνεχειών που ακολουθούν συγκεκριμένες κατανομές αποστάσεων όπως φαίνεται στο Σχήμα 5 και μετά στην πρόβλεψη της κατανομής όγκων από την τρίτη οικογένεια. Αυτή η προσέγγιση ανά οικογένεια ασυνεχειών θα αντιμετωπισθεί και από το γεωστατιστικό-ογκομετρικό μοντέλο για την μεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισμού των αποθεμάτων.

Στόχος

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτιστοποίηση των τεχνικών έρευνας και πρόβλεψης των αποθεμάτων μαρμάρου από πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις.

Αυτό θα επιτευχθεί με (α) προσανατολισμένες πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις, (β) μοντέλο κατανομής όγκων από στατιστικά δεδομένα συχνοτήτων ασυνεχειών ανά οικογένεια ασυνεχειών από τις γεωτρήσεις, (γ) ογκομετρικό γεωστατιστικό μοντέλο, και (δ) υπολογιστικό πρόγραμμα προγραμματισμού εξορύξεων ανά περίοδο με βάση το ογκομετρικό μοντέλο.

Η επιτυχία επίτευξης του στόχου αυτού θα κριθεί από το αν η πρόβλεψη των αποθεμάτων είναι ±20% με τα πραγματικά αποθέματα που θα προκύψουν από την παραγωγή εντός των χρονικών ορίων του παρόντος ερευνητικού προγράμματος.

Αποτελέσματα

Διάχυση Αποτελεσμάτων

logo
image297
logo_perifereias
EYMDATH-Logo-Horizontal
espa1420_logo_rgb-4

Sorry, the comment form is closed at this time.